Telefon o numerze 32 2111404 - nieaktualny.::Zebranie z Rodzicami - 19.09.2017r.

Programy i projekty realizowane w szkole

Rok szkolny 2015/2016


mistrz.jpg [140x122]         Mały Mistrz

 

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

  • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
  • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
  • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

 

owoce.jpg [91x98]         Owoce i warzywa w szkole

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2015/2016 wynosi ok. 20,5 mln EUR (87,8 mln PLN).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

 

pije_mleko_swiat_podbije.jpg [300x225]          Szklanka mleka

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 

programratujemyiuczymyratowacwnaszejszkole.jpg [485x475]      Ratujemy i uczymy ratować

Program prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Program Ratujemy i Uczymy Ratować od stycznia 2008 roku został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP. Szkoła uczestniczy w programie od 2010 roku. Koordynatorem programu jest p. Dorota Marciszonek. Dzięki koordynatorowi dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

 

puchatek.jpg [300x381]          Akademia Bezpiecznego Puchatka

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ramach programu dzieci nabywają niezbędną wiedzę o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Dodatkowo  program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

 

kino.jpg [181x146]KinoSzkoła

 

„KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.  

Nadrzędnym celem programu jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, stąd priorytetowy cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy”, adresowany jest głównie do wychowawców i pedagogów szkolnych.  Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30 minutowe prelekcje prowadzone w formie aktywizującej uczestników.

 

Program Edukacji Antytytoniowej

dla uczniów klas I – III:   

założenia programu:      Nie Pal Przy Mnie, Proszę

oraz dla uczniów klas IV - VI

założenia programu:    Znajdź właściwe rozwiązanie

Elementy programów włączono w program wychowawczy i profilaktyki szkoły.

 


trzymaj.jpg [300x186]           Trzymaj formę.

Opis projektu, regulamin: przejdź

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Agnieszka Gabryś

Zadania wynikające z programu włączono w program wychowawczy i profilaktyki szkołyszkola_promujaca.jpg [98x95]   Szkoła Promująca Zdrowie

NADRZĘDNYM CELEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej /uczniów i pracowników/.

Aby osiągnąć ten cel, szkoła powinna starać się:

1. zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki (budynek, rekreacja, posiłki, bezpieczeństwo),
2. kształtować u jednostek, rodzin i społeczności poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
3. zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
4. umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
5. przedstawić społeczności szkolnej (uczniom i dorosłym) jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa,
6. kształtować dobre relacje między:

- pracownikami i uczniami,

- samymi uczniami,

- szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,

7. wykorzystywać wszelkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,

8. planować wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,

9. wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i poprawy środowiska fizycznego,

10. Włączyć do działań szkoły szkolną służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji prozdrowotnej oraz  pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

Cztery główne cechy skutecznej SzPZ:

-         życzliwe i wspierające relacje międzyludzkie: empatia, docenianie/szacunek, szczerość w stosunku do uczniów i nauczycieli; wszyscy kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się; współdziałania, komunikowania się, aktywnego słuchania, budowania poczucia własnej wartości; struktura szkoły (organizacja, etos, system oceniania itd.) wspiera i docenia ludzi (a nie „podłamuje”);

-         uczestnictwo całej społeczności: wspólnota celów, wartości, programów; duch otwartości, współpracy, dzielenia; partnerstwo wszystkich pracowników, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej we wszystkich działaniach (zarządzaniu, planowaniu, nauczaniu i uczeniu się); równość tzn. niewyłącznie nikogo ze względu na warstwę społeczną, poziom zdolności;

-         klarowność  (jasność widoczność) przepisów, zasad, oczekiwań, struktury, ról: wszyscy wiedzą „na czym stoją” i mają poczucie bezpieczeństwa; jasna i konsekwentnie wdrażana polityka dotycząca promocji zdrowia, zapobiegania przemocy, dyscypliny, relacji dom – szkoła;

-         autonomia odpowiedzialność, niezależność, krytyczne myślenie, samoświadomość (przeciwieństwo uległości i posłuszeństwa); koncentracja na uczeniu się a nie nauczaniu; kształtowanie poczucia wiary w siebie; uczniowie uczą się podejmowania decyzji, nauczyciele kontrolują ich wyniki. (w/g  K. Weare na podstawie „Szkoła ...” B. Woynarowska, M. Sokołowska)

Działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu SzPZ:

1. Dzień Dyni - 23 października

2. Śniadanie daje moc!- 6 listopada

3. Zdrowe i pożywne soki pijemy!- 15 stycznia